Kørekort til 17 årige

 • Folketinget har vedtaget en lov, der fra den 01. januar 2017, giver 17 årige mulighed for at anskaffe sig et kørekort.
 • Det betyder at flere unge kommer ud i trafikken, og trods særlige regler om brugen, får det naturligvis betydning for trafiksikkerheden.
 • Mange forældre står på helt bar bund når de skal tage beslutning om hvornår deres poder skal begynde på køreundervisningen og hvilken betydning det får for deres valg.
 • Vi vil prøve at give jer så mange svar som muligt, så I kan træffe det rette valg for jeres egen familie og økonomi.

§ 4. Den 17-åriges erhvervelse af kørekort sker efter de samme regler i færdselsloven og kørekortbekendtgørelsen, som gælder for personer, der er fyldt 18 år, jf. dog stk. 2 og 3.

 • Stk. 2. Køreuddannelsen kan tidligst påbegyndes på datoen for ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse, jf.  16. (01 januar 2017)
 • Stk. 3. Ansøgning om kørekort skal underskrives af forældremyndighedens indehaver eller indehavere til den, der ansøger om kørekort efter denne bekendtgørelse.

Dette betyder at man kan begynde på undervisningen fra 3 måneder før man fylder 17 år, (dog tidligst 01.janaur 2017) og kan tidligst komme til teoriprøve en måned før samt praktisk køreprøve på selve datoen.

§ 6. Det er en betingelse for benyttelse af førerret erhvervet i henhold til § 4, at kørsel til enhver tid foregår med en ledsager, som opfylder betingelserne i §§ 8-11, jf. dog stk. 2.

 • Stk.2.Kørselmeddeikørekortbekendtgørelsens§7,stk.1,nr.1,litraa, og § 12, stk. 1, nr. 6, nævnte køretøjer må dog foregå uden ledsager.

Det betyder at man uden ledsager kan benytte stor og lille knallert samt traktor/motorredskab.

§ 7. Den 17-årige fører har pligt til inden kørslens påbegyndelse at oplyse ledsageren om, at denne fungerer som ledsager. Den 17-årige har endvidere pligt til at oplyse ledsageren om de betingelser , der stilles til ledsagere, jf. §§ 8-11.

§ 8. Ledsageren skal under kørslen opfylde følgende betingelser:

 1.  være mindst 30 år,
 2.  have haft førerret til kategori B (almindelig bil) i minimum 10 år,
 3. være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil), der er udstedt i Danmark, på Færøerne eller i et EU- eller EØS-land, og
 4. må ikke have været frakendt førerretten betinget eller ubetinget i de seneste 10 år.

§ 9. Ledsageren skal under kørslen sidde på forreste passagersæde. Stk. 2. Ledsageren skal under kørslen have sit kørekort hos sig

og skal på forlangende vise det til politiet.

§ 10. Ledsageren skal på alle tidspunkter under den 17-årige førers kørsel være opmærksom på omkringværende trafikale forhold og bistå den 17-årige fører med råd og vejledning.

§ 11. Ledsageren skal på alle tidspunkter være i stand til at føre køretøjet i overensstemmelse med færdselslovens almindelige regler, herunder bestemmelserne om spirituskørsel og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer mv. i færdselslovens §§ 53-54, § 55, stk. 1-2, og bestemmelser fastsat i medfør af § 55, stk. 4, 1. pkt

Et godt foto der skal medbringes til lægen

 • Skal opfylde de samme krav som til et pas.

En lægeattest fra egen læge,

 • Lægeattesten skal være under 3 måneder gammel ved registreringen.
 • Lægen skal oplys om personens helbredstilstand og egnethed til at føre bil.
 • Visse lidelser kan betyde en længere sagsbehandling hos myndighederne.

Gennemført færdselsrelateret førstehjælpskursus til bil/traktor.

 • Førstehjælpskurset må ikke være mere end 1 år gammelt ved registreringen
 • Undervisningen skal udføres af undervisere godkendt af Dansk Førstehjælps Råd.

Man skal være ædruelig og Ikke være afhængighed af euforiserende/bevidsthedspåvirkende stoffer.

Undervisningen skal gennemføres af en godkendt kørelærer og afsluttes med en teoretisk og en praktisk køreprøve.

Lovens mindste krav før indstilling til køreprøven udgør:

 •  29 teori lektioner
 •  4 lektioner på manøvrebane
 •  16 kørelektioner på vej.

4 lektioner på køreteknisk anlæg (Hver lektion er 45 minutter)

Vær dog opmærksom på at dette er mindstekravene, og de fleste har behov for yderligere undervisning for at blive rutineret nok til at kunne gennemføre en køreprøve med rimeligt resultat og blive trafiksikre nok til at blive lukket ud i hverdagens trafik.

Vi er alle forskellige og derfor er det individuelt hvad der er nødvendigt.

 Undervisningen i teori skal gennemføres på køreskolen, dog er det muligt at lave selvstudie af nogle enkelte lektioner. Teori indlært hjemme ved en PC kan altså ikke godkendes efter bekendtgørelse for kørekort.

Den praktiske undervisning skal foregå på forskellige tidspunkter af dagen, for at sikre træning i forskellige trafiksituationer også i mørke.

Det er derfor vigtigt at være åben og fleksibel i forbindelse med planlægningen, og måske overveje om man har mulighed for at afsætte den nødvendige tid til at gennemføre køreundervisningen.

Hvad skal man tænke på når man vælger sin køreskole:

Beliggenheden?

 • Det handler ikke kun om skolens lokale beliggenhed.

Prisen?

 • Hvad indeholder prisen – pas på billige lokkepriser.

Beståelsesprocenter fra internettet?

 • Ikke en offentlig vurdering men skolernes egen opfattelse.

Skolens ry og rygte?

 • Spørg gerne tidligere elever, stol ikke kun på Trustpilot.

Det handler i sidste ende om tillid og kemi mellem mennesker

Ring og bestil tid nu

Tilmeld dig Hvidovres mest eftertragtede køreskole allerede nu!